റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഉക്രയ്‌ന്‌ അമേരിക്കയുടെ വൻ ആയുധസഹായം

റഷ്യക്കെതിരായ പ്രത്യാക്രമണത്തിന്‌ ആക്കം കൂട്ടാൻ ഉക്രയ്‌ന്‌ അമേരിക്കയുടെ വൻ ആയുധസഹായം. 100 കോടി ഡോളർ മതിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകളും മറ്റ്‌ വെടിക്കോപ്പുകളുമാണ്‌ നൽകുന്നത്‌. നാലുമാസമായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഇത്‌ പതിനെട്ടാം തവണയാണ്‌ അമേരിക്ക ഉക്രയ്‌ന്‌ സൈനിക സഹായം എത്തിക്കുന്നത്‌. ഖെർസൺ, നിപ്രോ നദിയോട്‌ ചേർന്ന മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന്‌ റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ ഒഴിപ്പിക്കാനാണ്‌ ഉക്രയ്‌ന്റെ ശ്രമം. ഇതിനായാണ്‌ അമേരിക്ക കൂടുതൽ സഹായം വ്യക്തമാക്കുന്നത്‌.