ഓണവിപണിയിൽ സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില ഉയർന്നു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനമാണ് സ്വർണവില ഉയരുന്നത്. ഇന്ന് 120 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഉയർന്നത്. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 80 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. ശനിയാഴ്ചയും സ്വർണവില വില ഉയർന്നിരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 200 രൂപയാണ് അന്ന് ഉയർന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ നിലവിലെ വിപണി വില 37,520 രൂപയാണ്.