വിഴിഞ്ഞം സമരം; മൂലംപള്ളിയിൽ നിന്ന് വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് ബഹുജന പ്രതിഷേധവുമായി കെആർഎൽസിസി

വിഴിഞ്ഞം സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി മൂലംപള്ളിയിൽ നിന്ന് വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് ബഹുജന പ്രതിഷേധം നയിക്കാൻ കെആർഎൽസിസി തീരുമാനം. ഇന്ന് ചേർന്ന കെആർഎൽസിസി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതിയിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചത്. സമരം കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരും. ക്രിയാത്മകമായി സർക്കാർ ഇടപെടണം. ജനപ്രതിനിധികളുമായി തുറന്ന സംവാദത്തിനും കെആർഎൽസിസി തീരുമാനിച്ചു.