തെരുവ് നായ ആക്രമണം; ഇതുവരെ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക അനുവദിച്ചത് 749 പേർക്ക് മാത്രം; 132 പേർ ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവരിൽ ഇതുവരെ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക അനുവദിച്ചത് 749 പേർക്ക് മാത്രം….132 പേരുടെ നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാരിന്റെ ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നു. തെരുവ് നായ ആക്രമണം ഏൽക്കുന്നവർ ആശ്രയിക്കുന്ന സിരിജഗൻ സമിതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് 5036 അപേക്ഷകളാണ്. പട്ടി കടിയേൽക്കുന്നവരുടെ സർക്കാർ കണക്കുകൾക്ക് ആനുപാതികമായി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ എത്തുന്നില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എസ്. സിരിജഗൻ പറഞ്ഞു.