60 കഴിഞ്ഞ പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓണ സമ്മാനം; ആയിരം രൂപവീതം നൽകും

60 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓണ സമ്മാനമായി 1,000രൂപ വീതം നൽകും. 60,602 പേർക്കാണ് ഓണ സമ്മാനം നൽകുക. ഇതിനുള്ള ചെലവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും അനുവദിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും സങ്കേതങ്ങളോട് ചേർന്നുവരുന്ന പ്രദേശത്തും അതീവ ദുർഘട പ്രദേശത്തും വീട് വയ്ക്കുന്ന പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് ധനസഹായം 6 ലക്ഷം രൂപയായി ഏകീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.