വി.വി.രാജേഷിന്റെ മുലകുടി മാറാത്ത മേയർ പരാമർശം രസകരം: ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ

വി.വി.രാജേഷിന്റെ മുലകുടി മാറാത്ത മേയർ പരാമർശം രസകരമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ. കുടുംബവും രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും സംസാരത്തിൽ വരും. വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യവും പ്രധാനമെന്നും ആര്യ പറഞ്ഞു.വഞ്ചിയൂരിൽ എബിവിപി ഓഫിസുള്ളതായി അറിയില്ല. നഗരസഭാ രേഖകളിൽ അതില്ല. വനിതാ കൗൺസിലറുടെ കൈയിൽ എബിവിപിക്കാർ കയറി പിടിച്ചു. എബിവിപി ഓഫിസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആക്രമണം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്.