ഓണം ആഘോഷിക്കാന്‍ 3200 രൂപ; ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ഇന്നുമുതല്‍

രണ്ടു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. കഴിഞ്ഞമാസത്തെയും ഈ മാസത്തെയും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനും ക്ഷേമപെൻഷനുമാണ് ഓണം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നു മുതൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുമാസത്തെ പെൻഷനായി 3200 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി 1534 കോടി രൂപ ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.