രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി; പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ബഹളം

ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എയുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ട് വിതരണത്തെ ചൊല്ലി പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ബഹളം. കോൺഗ്രസ്കൗ ൺസിലർമാരുടെ വാർഡുകളിൽ മാത്രമാണ്ഷാ ഫി പറമ്പിൽ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ നഗരസഭ യോഗം അലങ്കോലമായി.