സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു: പവന് 120 രൂപ ഇടിവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. ഒരു പവന് 120 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും കുറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 38,400 രൂപയും, ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 4800 രൂപയുമാണ് വില. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലായിരുന്നു. ഒരു പവന് 38,520 രൂപയും, ഒരു ഗ്രാമിന് 4815 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഇതിനും മുമ്പത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പവന് 640 രൂപയും, ഒരു ഗ്രാമിന് 80 രൂപയും വർധിച്ചിരുന്നു.