കരാർ അവസാനിപ്പിച്ച് പേടിഎം; ബിസിസിഐ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർമാരായി മാസ്റ്റർകാർഡ്

ബിസിസിഐ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർമാരായി മാസ്റ്റർകാർഡ്. പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ്സ് കമ്പനിയായ പേടിഎം പിന്മാറിയതോടെയാണ് മാസ്റ്റർകാർഡ് ഈ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. 2023 വരെ കരാറുണ്ടെങ്കിലും പേടിഎം പിന്മാറാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 2022-23 സീസണിലാവും പ്രാഥമികമായി മാസ്റ്റർകാർഡ് ബിസിസിഐ മത്സരങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുക.