വിദേശ മോഡലുകളെ പരസ്യങ്ങളിൽ നിരോധിച്ച് നൈജീരിയ

വിദേശ മോഡലുകളെയും വോയിസ് ഓവർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും രാജ്യത്തെ പരസ്യത്തിൽ നിന്നും വിലക്കി നൈജീരിയ. രാജ്യത്തെ പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം. ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ പരസ്യങ്ങളിൽ വിദേശ മോഡലുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും നിരോധനമേർപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി നൈജീരിയ മാറും.കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടായത്.