ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ഉയർന്നു – Express Kerala

ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ഉയർന്നു. 8.3 ശതമാനമാണ് നിലവിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്. ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഓഗസ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത്. നഗരങ്ങളിലെ തൊഴിലില്ലായ്മാ നിരക്ക് ഗ്രാമീണ തൊഴിലില്ലായ്മാ നിരക്കിനേക്കാൾ 8 ശതമാനം കൂടുതലാണ്, ഇത് സാധാരണയായി ഏകദേശം 7 ശതമാനമാണ് കൂടാറുള്ളത്. ഓഗസ്റ്റിൽ നഗര തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 9.6 ശതമാനമായി ഉയർന്നു, ഗ്രാമീണ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 7.7 ശതമാനമായി ഉയർന്നു എന്ന് സിഎംഐഇ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മഹേഷ് വ്യാസ് പറഞ്ഞു.