രാജ്യത്ത് ഓരോ മണിക്കൂറിലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് 49 സ്ത്രീകൾ; എൻസിആർബി റിപ്പോർട്ട്

രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം ശരാശരി 86 ബലാത്സംഗ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്‌സ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട്. 2021ൽ ഇന്ത്യയിൽ 31,677 ബലാത്സംഗ കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തെന്നും ഓരോ മണിക്കൂറിലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ 49 കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.2020ൽ ബലാത്സംഗക്കേസുകളുടെ എണ്ണം 28,046 ഉം 2019-ൽ 32,033 ആയിരുന്നുവെന്ന് എൻസിആർബിയുടെ ‘ക്രൈം ഇൻ ഇന്ത്യ 2021’ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.