പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയെഴുതിയ ഒരുകുട്ടി പോലും ജയിച്ചില്ല; 34 സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ അസം

ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ നടന്ന പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഒരുകുട്ടി പോലും ജയിക്കാത്ത 34 ​ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ അസം സർക്കാർ. 34 സ്കൂളുകളിലായി ആയിരത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയെഴുതിയെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പോലും വിജയിക്കാൻ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. വിജയശതമാനം ഇല്ലാത്ത സ്‌കൂളുകൾക്കായി നികുതിദായകരുടെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റനോജ് പെഗു പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നതാണ് സ്കൂളുകളുടെ പ്രാഥമിക കടമ.