സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3981 പേർക്ക് കൊവിഡ്; 7 മരണം

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3981 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏഴ് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മലപ്പുറത്ത് രണ്ട് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കാല്ലത്ത് രണ്ട് പേരും തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഒരോരുത്തരും മരണപ്പെട്ടു.