അഗ്നിപഥ് കോർപ്പറേറ്റ് രീതി, പദ്ധതി പിൻവലിക്കണം; വിഡി സതീശൻ

അഗ്നിപഥ് സ്കീം പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. കൂടിയാലോചന നടത്താതെയുള്ള ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനമാണിത്. ജോലിയിലെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ കോർപ്പറേറ്റ് രീതിയാണ്. ഇതേ ശൈലി ആർമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇത് അപകടകരമാണെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.