മലയാളിയായ ഡോ എസ് സോമനാഥ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ

മലയാളിയായ ഡോ എസ്. സോമനാഥ് ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ അടുത്ത ചെയർമാനാവും. തിരുവനന്തപുരം വി.എസ്.എസ്.സി ഡയറക്ടറുമാണ് നിലവിൽ ഡോ.എസ്. സോമനാഥ്. ഡോ.കെ. ശിവൻ വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലാണ് സോമനാഥ് ചുമതലയേക്കുന്നത്. എം.ജി.കെ.മേനോൻ, കസ്തൂരിരംഗൻ, മാധവൻ നായർ, രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നീ മലയാളികളാണ് മുൻപ് ഐ.എസ്. ആർ.ഒ മേധാവിയായിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി പദവിയുള്ള ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞനെയാണ് ഐ.എസ്. ആർ.ഒ ചെയർമാനാക്കുക.