മണ്ഡല – മകരവിളക്ക് കാലത്ത് കെഎസ്ആർടിസി പമ്പ ഡിപ്പോയുടെ വരുമാനം 15 കോടി കവിഞ്ഞു

ഈ മണ്ഡല – മകരവിളക്ക് കാലത്ത് കെഎസ്ആർടിസി പമ്പ ഡിപ്പോയുടെ ആകെ വരുമാനം 15 കോടി കവിഞ്ഞു. മകരവിളക്കിനു നടതുറന്ന ശേഷം പ്രതിദിന വരുമാനം 32 മുതൽ 40 ലക്ഷം വരെയാണ്. മണ്ഡല കാലത്ത് പ്രതീക്ഷയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമാണ് പമ്പ ഡിപ്പോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. പ്രതിദിനം ദർശനം നടത്താവുന്ന തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 60,000 ആക്കിയതോടെ പമ്പ-നിലയ്ക്കൽ ചെയിൻ സർവീസ്, ചെങ്ങന്നൂർ, കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം, കുമളി, എറണാകുളം ദീർഘദൂര സർവീസിലൂടെ പ്രതിദിനം 50,000 രൂപയാണ് കെഎസ്ആർടിസി പമ്പ ഡിപ്പോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.