പാലക്കാട് ഉമ്മിനിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീട്ടിൽ നിന്നും പുലിക്കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി

പാലക്കാട് ഉമ്മിനിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുലിക്കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി. ഏറെ നാളായി പൂട്ടിയിട്ടിയിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് പുലിക്കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയത്. പുലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വനം വകുപ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റി. തള്ളപ്പുലിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. പ്രദേശത്ത് വനം വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.