സ്വർണ വില ഉയരുന്നു; 200 രൂപ കൂടി

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 200 രൂപ ഉയർന്ന് 37880 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ ഉയർന്ന് 4735 രൂപയായി. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന ശേഷം സ്വർണവില ഇന്നലെ നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,680 രൂപയായിരുന്നു.