ദേശീയ തലത്തിൽ സി പി ഐ എം – കോൺഗ്രസ് സഹകരണം; കേന്ദ്ര കമ്മറ്റിയിലും ബംഗാൾ നേതാക്കൾ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചു

ദേശീയ തലത്തിൽ സി പി ഐ എം – കോൺഗ്രസ് സഹകരണത്തിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിയറ്റിയിലും എതിർപ്പറിയിച്ച് ബംഗാളിലെ നേതാക്കൾ. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പ്രായ പരിധി 75 ആക്കുന്നതിലും ബംഗാൾ നേതാക്കൾക്ക് ഭിന്നാഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്. മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് ഇളവുകൾ വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.