മാസ്റ്റർകാർഡിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി ആർബിഐ

മാസ്റ്റർകാർഡിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി ആർബിഐ. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് മാസ്റ്റർ കാർഡിന് മുകളിൽ നിയന്ത്രങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡാറ്റയുടെ സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് 2021 ജൂലൈയിൽ ആർബിഐ മാസ്റ്റർകാർഡിന് നിയന്ത്രങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. നിലവിൽ മാസ്റ്റർകാർഡ് ഏഷ്യ, പസഫിക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡാറ്റ സംഭരണം തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ആർബിഐയുടെ പുതിയ തീരുമാനം.